واحد آموزش به بیمار

مسئول واحد : ستاره افکاری

کارشناس پرستاری مرکزآموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

کارشناس ارشدآموزش پرستاری( داخلی جراحی )

ساعت کار هر روز صبح از ساعت 8 تا 14در طبقه مثبت یک ورودی بخش آنکولوژی واحد آموزش به بیمار

کانال آموزش به بیمار بیمارستان دکنر محمد کرمانشاهی : t.me/mohammadkermanshahi

چرا بچه ها اروغ میزنند

واکسن