نام واحد : کمیته های بیمارستانی
مسئول واحد : اسماء حجتی پور
تعداد پرسنل : یک
اقدامات واحد :
1- برنامه ریزی سه ماهه برگزاری کمیته های بیمارستانی
2- تدوین آئین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی
3- نظارت بر برگزاری کمیته ها مطابق برنامه
4- ارزیابی عملکرد کمیته ها در پایان هر 6 ماه
5- تشویق کمیته های فعال بیمارستانی بر اساس چک لیست امتیاز دهی
6- صدور ابلاغ جهت ریاست و اعضای کمیته ها  اورژانس ( تریاژ – تعیین تکلیف )
کمیته های فعال در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 
 کمیته مدیریت کیفی

 کمیته رفاهی پرسنل بیمارستان
 بهره وری ( درآمد – هزینه )
 مرگ و میر ( پردیناتال – بالای 5 سال و زیر 5 سال)
 اخلاق پزشکی و شکایات
 ترویج تغذیه با شیر مادر و ایمنی نوزاد و مادر
 اورژانس ( تریاژ – تعیین تکلیف )
 دارو درمان
 تغذیه
 بهداشت و کنترل عفونت
 طب انتقال خون
 مدارک پزشکی و آمار

کمیته آموزش و پژوهش