نام واحد : کمیته های بیمارستانی
مسئول واحد : سپیده حیدری
تعداد پرسنل : یک
اقدامات واحد :
1- برنامه ریزی سه ماهه برگزاری کمیته های بیمارستانی
2- تدوین آئین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی
3- نظارت بر برگزاری کمیته ها مطابق برنامه
4- ارزیابی عملکرد کمیته ها در پایان هر 6 ماه
5- تشویق کمیته های فعال بیمارستانی بر اساس چک لیست امتیاز دهی
6- صدور ابلاغ جهت ریاست و اعضای کمیته ها  اورژانس ( تریاژ – تعیین تکلیف )

 

کمیته های فعال در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

* کمیته مدیریت کیفی
* اقتصاد و درمان ( درآمد – هزینه )
* مرگ و میر ( پردیناتال – بالای 5 سال و زیر 5 سال)
* اخلاق پزشکی و شکایات
* ترویج تغذیه با شیر مادر و ایمنی نوزاد و مادر
* اورژانس ( تریاژ – تعیین تکلیف )
* دارو درمان
* بهداشت محیط

* کنترل عفونت
* طب انتقال خون
* مدارک پزشکی و آمار