مشخصات فیزیکی بیمارستان:  دکتر محمد کرمانشاهی 18
ساختمان بیمارستان در4طبقه بنا گردیده که شامل:

طبقه 2: شامل واحدهای تاسیساتی
طبقه 1: شامل بخشهای عفونی، اتاق عمل- بخشهای ویژه NICU- PICU و بخش تالاسمی
طبقه همکف : شامل واحدهای اداری و مالی- درمانگاه و کلینیک فوق تخصصی- پذیرش- بانک – مدارک پزشکی- داروخانه- بخشهای داخلی نوزادان و جراحی-ئرختکن ها- آمفی تئاتر- کتابخانه
طبقه زیرزمین 1- : بخشهای اورژانس- رادیولوژی و سی تی اسکن وآزمایشگاه بالینی و پاتولوژی- آشپزخانه- لندری- نمازخانه- انبار ها و انبار دارویی و پارکینگ پرسنلی
طبقه زیرزمین2-: شامل واحدهای تاسیسات- تدارکات و کارپردازی- امحاء زباله – سردخانه جسد- واحد اکسیژن ساز


بخش اداری این مرکز از قسمت های زیر تشکیل شده است:
1- اتاق رئیس 2- مدیر بیمارستان
1- رییس امور اداری 4- دفتر بهبود کیفیت
5- دفتر حاکمیت بالینی 6-دفتر خدمات پرستاری
7- مسئول خدمات 8- مددکاری اجتماعی
9- حسابداری 10- دبیرخانه و ماشین نویسی
11- کارگزینی 12- مدارک پزشکی –پذیرش -آمار