معرفی و تاریخچه مرکز

تاریخچه  و معرفی واحد :

این واحد در بهار سال 94 با همکاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و پشتیبانی ریاست و مدیریت محترم مرکز و همکاری اساتید متخصص و فوق تخصص  کودکان راه اندازی و شروع به کار نمود.

از سال94 تا به امور بیش از 50 مورد طرح تحقیقاتی و پایان نامه در این مرکز ثبت گردیده.

در حال حاظر 14 نفر از اعضای هیات علمی متخصص و فوق تخصص در مرکز و گروه اطفال فعالیت دارند .