کرمانشاه- چهار راه هلال احمر- مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 
 تلفن:      16-37218202-83-0098
 فاکس:   37218210-83-0098
کد پستی : 6713733135

Email: : MKH@kums.ac.ir  

 

 

شماره دریافت و ارسال پیامها ، پیشنهادات و انتقادات شما

روابط عمومی مرکز دکتر محمد کرمانشاهی


500040077222