اتاق عمل

نام بخش : اتاق عمل
مسئول بخش : خانم شهرزاد رنجبر

 تعداد کل پرسنل : 27 نفر + یک نفر کمک پرستار و یک نفر خدمات .
تعداد اتاق های جراحی:  4 
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
جراحی فوق تخصصی نوزادان و کودکان
 پذیرش بیمارانی که نیاز به جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی دارند
 پذیرش بیمارانی که نیاز به جراحی های زیبایی دراند
 پذیرش کودکان نیازمند جراحی
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 ماشین بیهوشی
 مانیتور
 دستگاه شوک
 سرنگ پمپ
 تخت جراحی
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
دکتر امان الهی متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان .

دکتر آزیتا پرویزی زاده متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان . 

دکتر همت پور متخصص بیهوشی .

دکتر ابراهیمی متخصص بیهوشی .

دکتر طاهری .

دکتر حیرتی .

دکتر احمدی .

دکتر دارابی .

دکتر کریمی .

دکتر رحمتی نژاد .

دکتر سیاه کمری .

دکتر چغا زردی .

دکتر دهقانی .

دکتر مظفری .

دکتر رضایی .

دکتر رحمانی .

دکتر کوهی .

دکتر سعیدی نپاد .

 دکتر بهره مند .