اتاق عمل

نام بخش : اتاق عمل
مسئول بخش : خانم ناهید فرجی
تعداد کل پرسنل : 27 نفر پرستار : 2 نفر بهیار : - کمک بهیار : - خدمات: 2 نفر
تعداد اتاق : 3
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
جراحی فوق تخصصی نوزادان و کودکان
 پذیرش بیمارانی که نیاز به جراحی دندانپزشکی تحت بیهوشی دارند
 پذیرش بیمارانی که نیاز به جراحی های زیبایی دراند
 بیمارانی که نیاز به عمل جراحی لورولوژی دارند.
 پذیرش کودکان نیازمند جراحی
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 ماشین بیهوشی
 مانیتور
 دستگاه شوک
 سرنگ پمپ
 تخت جراحی
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر امان الهی جراحی عمومی
 دکتر فاضلی جراح پلاستیک
 دکتر ایرانفر ENT
 دکتر بقایی پور دندانپزشک
 دکتر رحمانی دندانپزشک
 دکتر رضایی جراح فک و صورت
 دکتر نظری ENT
 دکتر پیمان گهر شناسان جراحی پلاستیک
 دکتر عبدی اورولوژی
 دکتر عیوضی ENT
 دکتر عیوضی دندانپزشک
 دکتر امیری ENT
 دکتر ابراهیمی بیهوشی
 دکتر محمدی بیهوشی
 دکتر همت پور بیهوشی