دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد های بیمارستانی / بخش های پاراکلینیکی و سرپایی