دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی و گروه آموزشی اطفال

آموزش

 واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

معاونت آموزشی : دکتر محمد رضا گلپایگانیدکتر گلپایگانی
فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

نظارت و تایید کلیه امورات آموزشی مرکز

مسئول آموزش: اکرم جعفر پور

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری با 18 سال سابقه کار

نظارت بر برنامه ریزی ،کنترل و اجرای کارگاه ها - کلاسها ورفاهیات آموزشی از جمله :

- دادن امکانات رختکن – کمد – کتاب – اینترنت - کلاس آموزش و سالن کنفرانس به کلیه گروه های آموزشی.

- نظارت ، هماهنگی  و کنترل ورود وخروج کلیه گروه های مختلف آموزشی .

-نظارت برکلاسها و کارگاه های آموزشی .

- جمع آوری مستندات آموزشی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان . 

 - انجام کلیه امورات سمعی بصری و کمک آموزشی به همه گروههای آموزشی .

 

 

آموزش گروههای  دانشجویان پرستاری ـ مامایی و پیرا پزشکی

خلاصه اقداماتی که در این واحد انجام میگردد:

 - زمانبندی کلاسها و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی .

- کنترل ورود و خروج دانشجویان گروههای فوق . 
- کنترل ورود خروج مربیان گروههای فوق . 

- پیگیری و برنامه ریزی برنامه های آموزشی با دانشکده های مربوطه .

- تقسیم بندی گروهها در بخشهای مختلف . 

- دادن امکانات رفاهی مانند رختکن – کمد – کتاب – اینترنت - ...

نام بخش:آموزش گروه اطفال( پزشکان )

مسئول واحد: اکرم  جعفر پور 

خلاصه ای از فعالیتهای واحد آموزش مرکزآموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی :

- تنظیم و ارسال لیست کشیک آنکالی اساتید – دستیاران- کارورزان – کارآموزان
- برنامه ریزی کلاسهای آموزشی دستیارن –کارورزان و درس تئوری کار آموزان
- برگزاری آزمون پایان بخش دستیاران –کارورزان-کارآموزان
- انجام امورات تصویب پروپوزال های دستیاران و دانشجویان پزشکی در گروه
- تنظیم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دستیاران و دانشجویان
- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی جهت دستیاران – کارورزان و.کارآموزان
- ارسال نمرات پایان بخش کلیه رده های آموزشی
- برنامه ریزی جهت شرکت اساتید در کلاسهای و کارگاههای آموزشی
- رسیدگی و انجام امورات نامه ها رسیده به گروه
- نظارت مستمر برتکمیل مستندات پرونده های مستندات پرونده های بیماران براساس چک لیست مصوب گروه
- حضور و غیاب و نظارت برنحوه حضور کلیه دستیاران – کارورزان و کارآموزان
- تنظیم وتدوین برنامه های آموزشی ماهیانه گروه و نظارت بر تشکیل آنها
- تدوین و برنامه ریزی برنامه های مدون سالانه از طرف مرکز توسعه مطالعات و توسعه علوم پزشکی
- گزارش عدم برگزاری برنامه آموزشی به دانشکده پزشکی
- همکاری در تنظیم وارسال نمرات گواهینامه و ارتقاء دستیارن و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی

آموزش ضمن خدمت :

مسئول واحد : نسرین قنبری ( کارشناس ارشد پرستاری )

برنامه ریزی کلاس ها و کارگاه های آموزشی جهت پرسنل کادر درمان .

پیگیری گواهی های آموزشی .

پیگیری گرفتن مجوزهای کارگاه های آموزشی نوع اول و دوم .

برگزاری کنفرانسهای درون بخشی .

پیگبری پخش کلیپها و فیلهای آموزشی از طریق سیستم سنترال تصویری مرکز .