مسئول واحد : لیلا دولتی

تعدادکل پرسنل : 20 نفر

 آزمایشگاه شبانه روزی با جدیدترین دستگاه و انجام آزمایشات  پاتولوژی ،بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار، بیوشیمی

تخصصی، انگل شناسی، هماتولوژی یا سل کانتر فول دیف، میکروب شناسی، انتقال خون، هماتولوژی، انجام آزمایشات هپاتیت

] انجام آزمایشات فلوساتیومتری جهت تشخیص و افتراق انواع بیماریهای خونی و متاستاتیک[ به نوبه خود در سطح استان منحصر به فرد می­باشد.