دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / خواندنی های اطفال / عوامل موثر بر بیماری اطفال