دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان / شاخص هاو برنامه استراتژیک بیمارستانی