بهداشت محیط

مسئول واحد : 

اقای کیکاووس مرادی  : شماره داخلی اتاق :234

 


 

 

 

شرح وظایف واحد :

 

-          ­­نظارت بر اجرای سیاستهای کشوری و منطقه ای بهداشت محیط

-          همکاری در تهیه و تدوین پروتکلهای آموزش بهداشت محیط بر اساس بررسی ها و مطالعات انجام شده

-          برآورد و پیشنهاد اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به برنامه های بهداشت محیط

-          مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان بیماریها و اپیدمی

-          مشارکت در تهیه گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی

-          مشارکت در طراحی سیستم های انتقال ، تصفیه و توزیع آب آ؛شامیدنی

-          مشارکت در تدوین برنامه های جامع کاهش و کنترل آلودگی هوا

-          تفسیر و بکارگیری نتایج آزمایشهای کیفیت آب

-          مشارکت در تهیه گزارش های پیوست سلامت

-          مشارکت در طراحی سیستم های جمع  آوری و دفع مواد زائد جامد

-          بررسی و تهیه گزارش های تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییرات روند آنها

-          مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات بار محیطی بیماریها

-          مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات تماس با عوامل محیطی

-          مشارکت در طراحی سیستم های کنترل آلودگی هوا

-          مشارکت در انجام مطالعات اپیدمیولوژی محیط

-          مشارکت در انجام مطالعات سم شناسی محیط

-          مشارکت در بازدیدها به منظور پایش ، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای واحدهای تابعه

-          پیگیری تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز اجرای برنامه های بهداشت محیط

-          برنامه ریزی و تعیین اهداف مربوط به اجرای فرایندهای بهداشت محیط در زمینه های کنترل بهداشتی آب و فاضلاب

-          نظارت و کنترل بهداشتی و حفاظتی مراکز پرتوپزشکی و تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج

-          تهیه بسته های آموزشی و آموزش مداوم برای گروههای هدف

-          پایش آلاینده های هوا ، آب و خاک با استفاده از دستگاههای سنجش

-          انجام آزمایشهای مربوط به آلودگی هوا ، آب و فاضلاب ، بهداشت پرتوها و سایر آزمایشات لازم

-          کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه

-          همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط

-          شناخت و دسته بندی مسایل بهداشت محیط بیمارستان و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات موجود

-          هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل ، بیماران و مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه های آموزشی به موضوعات بهداشت محیط و کنترل عفونت

-          ایجاد هماهنگی  و ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت استان و جلب همکاری بین بخشی و درون بخشی جهت حل مشکلات بهداشتی بیمارستان

-          نظارت بر نحوه جمع آوری ، تفکیک ، حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی ، عفونی و نوک تیز بیمارستان

-          نظارت بر جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ، بهسازی ، سالم سازی محیط بیمارستان

-          کنترل بهداشت رختشویخانه و استریلیزاسیون مرکزی و نظارت بر نحوه شست و شو ، گندزدایی و جداسازی البسه و نحوه استریل کردن صحیح وسایل پزشکی

-          مشارکت در جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-          مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه