لینک های مفید

مجله‌ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی

http://ijme.mui.ac.ir/

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

https://sdmejournal.com/en/index.html

مجله آموزش پزشکی

http://www.sbmu.ac.ir/Pages/Default.aspx

فصلنامه راهبردهای آموزش

http://edcbmj.ir/

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه (EDC)

https://edc.kums.ac.ir/ 

استعدادهای درخشان

 https://et.kums.ac.ir/

دانش پژوهی آموزشی

 http://meded.behdasht.gov.ir/UIL/faPage.htm

 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (lms)

 http://lms.kums.ac.ir/

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 http://vums.ac.ir