دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد توسعه آموزش پزشکیEDU / آیین نامه ها و دستور العمل ها / دستورالعمل دسترسی فراگیران به فایلهای پاراکلینیکی