picu

نام بخش : PICU
مسئول بخش : طاهره تکنده
تعداد کل پرسنل : 49نفر   -پرستار : 42نفر  : -  : 4نفر خدمات و کمکی و یک نفر منشی
تعداد تخت : 16تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
بخش PICU یک بخش ویژه فوق تخصصی اطفال بوده که کیسهای داخلی – نرولوژی – جراحی و انکولوژی را پذیرش می دهد .
این بخش با استفاده از اساتید مجرب ، خدمات فوق تخصصی در بخش تشخیصی درمان و مراقبتهای لازم جهت کودکان بستری ارائه می کند.
همچنین با پذیرش بیماران اعزامی از سایر مراکز استان و شهرستانهای تابعه و سایر استانها به خدمات لازم را در حوزه مراقبتهای ویژه به مراجعین ارائه می نماید.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
16تخت ویژه PICU اطفال 2 اتاق ایزوله که در کلیه تختها مجهز به دستگاههای جدید و پیشرفته و نیتلاتور مانیورتنگ محیطی و مرکزی می باشند.مجهز به دستگاههای رادیولوژی و اکوکاردیوگرافی پرتابل و سیستم برق UPS 24 ساعته می باشد . کلیه تختها الکترونیک و قابل تنظیم از راه دور بوده و سرم تراپی و دارو درمانی در این بخش بوسیله دتسگاههای سرنگ پمپ و سرم پمپ انجام می شود.
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر صفایی متخصص عفونی اطفال

 دکتر حبیبی متخصص عفونی اطفال
 دکتر گلپایگانی با تخصص آنکولوژی و هماتولوژی اطفال
 دکتر اکرمی پور با تخصص آنکولوژی و هماتولوژی اطفال
 دکتر صدیقی با فوق تخصص نرولوژی اطفال

 دکتر رحمان نژاد با فوق تخصص نرولوژی اطفال
 دکتر امان الهی با فوق تخصص جراحی اطفال

 دکتر کریمی با فوق تخصص جراحی اطفال

 دکتر پرویزی زاده با فوق تخصص جراحی اطفال
 دکتر همتی متخصص داخلی اطفال