بیانیه ماموریت/ رسالت (Mission)

    ما بر آنیم

تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود و با بهره مندی از استعدادها و تعامل سازنده و مؤثر با اعضا هیات امنا، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر گروههای مشاور به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی کودکان با کیفیت و دقت مطلوب در سطوح فوق تخصصی و تخصصی، آموزش دانش و مهارت های بالینی به فراگیران پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی و انجام پژوهش های بالینی کاربردی و توسعه ای در حوزه علوم پزشکی پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم. این مرکز در صدد است با تدوین استانداردهای بیمارستانی و ارایه الگوهای مناسب مدیریتی براساس علوم و فناوری روز به عنوان قطب برتر در خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی درسطح کشور شناخته شود.