نقشه سایت

صفحه اصلی

'سامانه گزینش

معرفی بیمارستان

تاریخچه

ریاست ، مدیریت

تخصص های درمانی مرکز

خدمات پرستاری

شاخص هاو برنامه استراتژیک بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی

نمودار چارت بیمارستانی

مساحت و بخشها

چشم انداز مرکز

رسالت مرکز

واحد های بیمارستانی

بخش های اداری

امور اداری

حراست

خدمات

پذیرش

مدارک پزشکی

مددکاری

بهداشت

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

انفورماتیک

واحد تغذیه

دفتر بهبود کیفیت

تجهیزات پزشکی

بخش های درمانی

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

اطاق عمل

بخش نوزادان

بخش داخلی اطفال

بخش آنکولوژی

بخش PICU

بخش NICU

بخش جراحی 1

بخش جراحی 2

امور مالی

مسئول امور مالی

کارشناسان واحد مالی

کنترل عفونت

بخش اورژانس

بخش های پاراکلینیکی و سرپایی

آزمایشگاه

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

داروخانه

معاونت آموزشی و گروه آموزشی اطفال

معاونت آموزش و شرح وظایف آن

اعضای هیات علمی گروه اطفال

کارشناسان واحد آموزش

گروه های آموزشی

کتابخانه

International Patient Department

فارسی

English

آیین نامه ضوابط

درباره ما

سرویسهای درمانی

پزشکان مرکز

راهنمای طبقات

فرم درخواست خدمت

تعرفه خدمات

ارتباط با ما

واحد توسعه آموزش پزشکیEDU

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی کمیته

فلوچارت روشهای یاد دهی در گروه اطفال

برنامه استراتژیک

اعضای کمیته

آیین نامه ها

دستیاران

برنامه آموزشی گروه

طرح دوره ها

طرح درسها

کنفرانس ها

کارگاه ها

گایدلانهای آموزشی

آموزش مجازی

راهنمای طراحی آموزش مجازی
اقدامات گروه در آموزش مجازی

آموزش سرپایی

آموزش مبتنی بر شواهد

آموزش سمیولوژی

فراگیران پزشکی

فراگیران غیر پزشکی

کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته

فلوچارت ارزشیابی

دستیاران
اینترنها
استاژرها

فلوچارت ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی گروه

ارتباط گروه با edc

چک لیست فرمهای تدوین شده توسط گروه

کمیته پژوهش در آموزش

اعضای کمیته

فراخوان

اولویتهای پژوهش در آموزش

فرآیندها

لیست پایان نامه ها

کمیته توانمند سازی اساتید

اعضای کمیته

نیاز سنجی آموزشی اساتید

کمیته اخلاق حرفه ای

اعضای کمیته

دستور العمل تشکیل کمیته اخلاق

مسئول کمیته

برنامه آموزشی کمیته اخلاق

کمیته استعدادهای درخشان

اعضای کمیته

آیین نامه المپیاد دانشجویی

دعوت EDCاز گروه

برنامه همکاری گروه با المپیاد دانشجویی

معرفی واحد

فرایندهای راه اندازی

وظایف

اعضا

مسئول واحد

معرفی
شرح وظایف

کارشناسان

معرفی
شرح وظایف

امکانات

جشنواره مطهری

آیین نامه ها و دستور العمل ها

شرح وظایف مدیر گروه

شرح وظایف معاوت آموزشی بیمارستان

شرح وظایف دستیاران

شرح وظایف کارورزان

شرح وظایف کارآموزان

دستورالعمل دسترسی فراگیران به فایلهای پاراکلینیکی

آیین نامه های داخلی اساتید مصوب گروه

دسترسی فراگیران به فایلهای پاراکلنیکی

حفاظت فراگیران

فرم ها و فرآیندها

اخبار

لینک های مفید

گالری تصاویر مرکز

ورودی ها

بخشها و واحد های درمانی

واحدهای اداری

امکانات ویژه
پروانه ها

واحد توسعه تحقیقات بالینی

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

معرفی واحد

اهداف و برنامه ها

رئیس واحد

اعضای واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

جلسات شورای پژوهش

دستاوردهای واحد

مشاوره پژوهش

تماس با ما

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین

نشانی و تلفن بیمارستان

راهنمای طبقات

پذیرش

درمانگاه تخصصی

اقدامات درمانی

سازمان های بیمه ای

آموزش به بیمار

خواندنی های اطفال

عوامل موثر بر بیماری اطفال

راهنمای تغذیه کودکان و اطفال

توصیه های بهداشتی

لینک های مفید

تماس با ما

نقشه سایت

آلبوم اخبار بیمارستان

اخبار خاص اتاق عمل

روابط عمومی

امور فرهنگی

تالار گفتگو