داروخانه

نام واحد : داروخانه                                      

مسئول واحد :

خانم دکتر ویانا نظری (مسئول فنی) 

خانم ویانا نظری ( مسئول انبار)

خانم لیلی منوچهری ( مسئول داروخانه)

زیرشاخه‌های واحد  : 

1- انبار دارویی            2- داروخانه بستری 

وظایف زیر شاخه‌ها: 

1- انبار دارویی: خرید دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی، تحویل دارو به بخشهای بستری، تحویل دارو به داروخانه سرپایی و بستری، کنترل ورودی و خروجی، تنظیم اسناد مالی، حسابداری تعهدی

2- داروخانه بستری: نسخه‌پیچی بیماران بستری در بخش، ترخیص دارویی

 

شیفت کاری زیرشاخه‌ها:

1- انبار دارویی: صبح کار

2- داروخانه بستری : صبح و عصر

تعداد  پرسنل زیرشاخه‌ها :

1- انبار دارویی : 1 نفر

2- داروخانه بستری : 3 نفر

شماره تماس:

انبار داوریی : 349

داروخانه بستری: 340

 

سیر صعودی پذیرش نسخ دارویی از حین افتتاح تاکنون

تعداد پذیرش نسخ در ابتدای دوره نزدیک به 1000 نسخه سرپایی اعم از آزاد و بیمه و همچنین ماهیانه 800 نسخه بستری و تعداد 200 ترخیص دارویی

تعداد پذیرش نسخ اکنون نزدیک به 6000 نسخه سرپایی اعم از آزاد و بیمه- نسخه بستری 2000 ترخیص 900

در ابتدای روند کاری داروخانه بصورت دستی بود و اکنون تماماً بصورت سیستمی انجام می‌شود.

در ابتدای کار واحد داروخانه شامل 1 داروخانه و 1 انبار بود اکنون 1 داروخانه سرپایی، 3 داروخانه بستری و 1 انبار که اکثر کارهای داروخانه در یک مکان انجام می‌شود.