تلفن تماس

بیمارستان دکتر کرمانشاهی  :  08337218204-9  داخلی :209- یا - 334


مرکز تحقیقات کودکان

فکس : 37218210 

شماره مرکز: 08337218204

شماره همراه :

 

آقای شهریار جهانمیر : 09188390944

کد پستی : 6713733135