راهنمای طبقات

مشخصات فیزیکی بیمارستان:

ساختمان بیمارستان در5 طبقه بنا گردیده که شامل:

 

طبقه 2:  شامل واحدهای تاسیساتی

طبقه 1: شامل بخشهای عفونی، اتاق عمل- بخشهای ویژه NICU- PICU  و بخش تالاسمی

طبقه همکف : شامل واحدهای اداری و مالی- درمانگاه و کلینیک فوق تخصصی- پذیرش- بانک مدارک پزشکی- داروخانه- بخشهای داخلی - نوزادان -رختکن ها- آمفی تئاتر- کتابخانه و آموزش .

طبقه زیرزمین 1- : بخشهای اورژانس- رادیولوژی و سی تی اسکن وآزمایشگاه بالینی و پاتولوژی- آشپزخانه- لندری- نمازخانه- انبار ها و انبار دارویی و پارکینگ پرسنلی

طبقه زیرزمین2-: شامل واحدهای تاسیسات- تدارکات و کارپردازی- امحاء زباله سردخانه جسد- واحد اکسیژن ساز

 

 

بخش اداری این مرکز از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1-       اتاق رئیس                    2-  مدیر بیمارستان

3-       رییس امور اداری              4-   دفتر بهبود کیفیت

5-  دفتر حاکمیت بالینی          6-دفتر خدمات پرستاری

7- مسئول خدمات                8- مددکاری اجتماعی

9-   حسابداری                       10- دبیرخانه و ماشین نویسی

11-  کارگزینی                         12- مدارک پزشکی پذیرش -آمار