رئیس

 

جناب آقای دکتر احمد جویباری

متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر جویباری