مدیریت خدمات پرستاری


    نام واحد: دفتر خدمات  پرستاری    

              

    مدیرت واحد  ( مترون ) سرکار خانم  مریم چاله چاله

 

 

 کارشناس ارشد مدیریت 1397  - کارشناس پرستاری فارغ‌التحصیل سال ۱۳۸۲ - شروع به طرح سال ۱۳۸۲ بیمارستان طالقانی - استخدام ۱۳۸۵ امام رضا - سرپرستار بخش آنکولوژی بیمارستان امام رضا(ع)

 

        تلفن های داخلی و مستقیم :    7218213-0831 - داخلی341- 318 و  219

 
پرسنل و همکاران در واحد دفترپرستاری
معاونت دفترپرستاری: خانم معصومه حسینیان
سوپروایزر بالینی صبح : خانم حسینیان و مرجان بالوندی
سوپروایزر درگردش: خانم تابان قنبری - خانم زینب شیرازی - خانم مرضیه محمدی - خانم مهوش عمی .
سوپروایزر آموزشی( آموزش ضمن خدمت ):  خانم زهرا  زنگنه
 
 
 
اهداف:
حفظ وارتقاء کیفیت خدمات پرستاری درجهت افزایش رضایتمندی بیماران وکارکنان ازطریق:
1-برنامه ریزی درزمینه های ارتقاءکیفی وبهبودمستمرفعالیتهاوارائه خدمات
2-گرداوری اطلاعات مرکز،مددجویان ونیروی انسانی
3-تعیین اهداف مبتنی برنیازهاجهت تامین، حفظ وارتقاء سلامت ورفاه اجتماعی
4-تعین فعالیتها واتخاذ روشهای مناسب برای رسیدن به اهداف موردنظر
5-مشارکت درطرحهای پژوهشی
6-مشارکت درتنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
7-تعیین براوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخشهای پرستاری
8-رهبری وهدایت واحدهای ذیربط برای تحقق اهداف سازمان
9-اطلاع رسانی دستور العمل واستاندارد های روتین  وتهیه گایدلاین هابراساس حاکمیت بالینی
10-برنامه ریزی جهت افزایش ایمنی بیمار ،کاهش عفونت بیمارستانی درمصرف آنتی بیوتیکها
11-رسیدگی به خطاها طبق فلوچارت حاکمیت بالینی به منظور جلوگیری ازبروز حادثه
12-تنظیم برنامه هایی درجهت ارتقا ء,رضایتمندی مددجویان وکارکنان
13-برنامه ریزی جهت توسعه درزمینه های نیروی انسانی،ارائه خدمات پیشگیری،بهداشتی ،درمانی،تکنولوژی،آموزشی وتحقیقاتی 

 

 
سوپروایزر آموزشی : خانم زهرا زنگنه
حوزه عملکردسوپروایزرآموزشی شامل:
1-تهیه وتدوین برنامه های آموزشی  کوتاه مدت وبلندمدت درگروههای تحت پوشش
2-ارزیابی عملکرد آموزش وارتقاء سطح فعالیتهای آموزشی بخشهای مربوط به بیماران
3-پیشنهاد تهیه کتاب ،جزوه ،مجله ،وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاءآگاهی کارکنان تحت پوشش
4-تدوین برنامه های اموزشی وپیشنهاد تشکیل کلاسهای آموزشی مستمر
5-تشکیل کمیته آموزشی وپیشنهادتشکیل کلاسهای آ :موزشی مستمر
6-همکاری ونظرخواهی ومشارکت باقسمتهای مختلف زیرمجموعه جهت استخراج نیازهای اموزشی
7-شرکت درسمینارها  وکنگره هاجهت ارائه روشهای اثربخشی وارائه خدمات
8-ارزیابی نحوه عملکرد آموزشها
9-کنترل ونظارت وشرکت فعال رده پرستاری دربرنامه های آموزشی درشیفتهای مختلف
10-مشارکت درکمیته ارزشیابی مستمرکارکنان
11-بررسی رضایتمندی مددجویان وکارکنان
 

 
کارشناس کنترل عفونت : خانم ستاره افکاری
 
حوزه عملکردکارشناس کنترل عفونت
1-شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی وانجام پژوهش
2-همکاری دراجرای برنامه های آموزشی دررابطه باکنترل عفونت جهت کادر پرستاری
3-تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون کارکنان
4-ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم جهت عفونت های خطرناک وارائه راهکار
5-بازدید روزانه از بخشها
6-تهیه وتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت بخش های ویژه وسایرقسمتهای آسیب پذیر
7-تهیه کتابچه آموزشی
8-نظارت وبرنامه ریزی جهت واشینگ کلیه واحدها