رادیولوژی، سیتی اسکن و سونوگرافی و فلروسکوپی

 

نام مسئول : خانم مریم دوستوندی

مسئول فنی : دکتر محمود مهر بخش

انجام اقدامات گرافی اطفال به صورت 24 ساعته و فعال

  واحد تصویر برداری ورادیولوژی ، سونوگرافی و سی تی اسکن مرکز با انجام امورات تخصصی کودکان .

سونوگرافی برست ،NTو آنومالی جنین  به صورت تخصصی انجام میشود .و مجهز به دستگاههای CT- DDR –PAX  پذیرای 24 ساعته بیماران میباشد .

رادیولوژی