مددکاری

مسئول واحد :  اقای سید حسن حسینی 

کارشناس ارشد روانشناسی

ساعت کار واحد : هر روز غیر از روزهای تعطیل ساعت 8 صبح الی 14 عصر