مسئول واحد :

آقای روح ا.. نظری

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

شرح وظایف :

 

کارشناس واحد :

خانم اسمائ حجتی پور

کارشناس پرستاری

شرح وظایف :