نام بخش : جراحی (اطفال 2 )
مسئول بخش : خانم نسرین نجفی
تعداد کل پرسنل : 9 نفر پرستار : نفر بهیار : - کمک بهیار : - خدمات: 3 نفر
تعداد تخت : 21 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 توسط دکتر امان الهی و دکتر عبدی ( اورولوژیست اطفال ) عمل های جراحی اطفال هر روز انجام می شود.
  برخی عمل های زیبایی توسط متخصصین جراح پلاستیک روزانه در بخش انجام می شود که بیماران صبح روز عمل وارد بخش می شوند و عصر همان روز ترخیص می گردند مگر در مورد عمل های جراحی ماسوپلاستی یا ابدرنیال پیاستی که حدوداً یک شب بستری هستند همچنین عمل های ENT توسط متخصصان همچون ( نظری و عیوضی ) انجام می شود.
 عمل های دندانپزشکی تحت بیهوشی در این مرکز ( مرکز غرب کوثر) انجام می پذیرد.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 دستگاه PLC شوک 2011
 دستگاه پاس اکسی بستری
 ساکشن پرتابل
 ویچر
 پمپ سرم
 پمپ سرنگ
 دستگاه اشعه UV
 دستگاه تست قند خون
 پارلدان
 بنولایزر
 بخورگرم
 مهدد اکسیژن
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر امان الهی ( جراح عمومی اطفال )
 دکتر عبدی(جراح و فوق تخصصی اورولوژی اطفال)
 دکتر رحمانی ( جراح دندانپزشک)
 ده بقانی پور ( جراح و دندانپزشک اطفال )
 دکتر فاضلی ( فوق تخصصی زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر رضایی ( متخصص فک وصورت و زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر ایرانفر ( متخصص ENT
 دکتر گهرشناسان ( متخصص زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر نظری( متخصص زیبایی ENT )
 دکتر عیوضی ( متخصص ENT)

جراحی

نام بخش : جراحی (اطفال 2 )
مسئول بخش : خانم نسرین نجفی
تعداد کل پرسنل : 9 نفر پرستار : 9 نفر بهیار : - کمک بهیار : - خدمات: 3 نفر
تعداد تخت : 21 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 توسط دکتر امان الهی و دکتر عبدی ( اورولوژیست اطفال ) عمل های جراحی اطفال هر روز انجام می شود.
 عمل های زیبایی توسط متخصصین جراح پلاستیک روزانه در بخش انجام می شود که بیماران صبح روز عمل وارد بخش می شوند و عصر همان روز ترخیص می گردند مگر در مورد عمل های جراحی ماسوپلاستی یا ابدرنیال پیاستی که حدوداً یک شب بستری هستند همچنین عمل های ENT توسط متخصصان همچون ( نظری و عیوضی ) انجام می شود.
 عمل های دندانپزشکی تحت بیهوشی در این مرکز ( مرکز غرب کوثر) انجام می پذیرد.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 دستگاه PLC شوک 2011
 دستگاه پاس اکسی بستری
 ساکشن پرتابل
 ویچر
 پمپ سرم
 پمپ سرنگ
 دستگاه اشعه UV
 دستگاه تست قند خون
 پارلدان
 بنولایزر
 بخورگرم
 مهدد اکسیژن
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر امان الهی ( جراح عمومی اطفال )
 دکتر عبدی(جراح و فوق تخصصی اورولوژی اطفال)
 دکتر رحمانی ( جراح دندانپزشک)
 ده بقانی پور ( جراح و دندانپزشک اطفال )
 دکتر فاضلی ( فوق تخصصی زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر رضایی ( متخصص فک وصورت و زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر ایرانفر ( متخصص ENT
 دکتر گهرشناسان ( متخصص زیبایی و جراح پلاستیک)
 دکتر نظری( متخصص زیبایی ENT )
 دکتر عیوضی ( متخصص ENT)