کارشناسان واحد


خانم فاطمه چغازردی   ............................. کارشناس دریافت و پرداخت

آقای سعید کاکایی      .............................. کارشناس مسئول سامانه قاصدک و امین اموال

خانم امجدیان           ............................. کارشناس رسیدگی

آقای تیمور امیری      ..............................  بایگانی اسناد  مالی