کارشناسان واحد


خانم نرگس رستمی   ............................. کارشناس دریافت و پرداخت

آقای نوید ابراهیمی ................................ کارشناس مسئول سامانه قاصدک و امین اموال

آقای محمد رضا علیزاده .......................... کارشناس رسیدگی

آقای تیمور امیری ..................................  بایگانی اسناد  مالی