شهریار جهانمیر :

مدیر و کارشناس مسئول آموزش عکس خودم

شرح وظایف:

 ابلاغ

کارشناسان آموزش :

خانم سیده سوزان احمدی

خانم فاطمه سرخوش

خانم جواهر جلیلیان

شرح وظایف :