کارشناسان واحد : 

خانم  ماندانا فلاحیان       کارشناس پرستاری

 خانم جواهر جلیلیان         کارشناس پرستاری

خانم سیده سوزان احمدی  کارشناس پرستاری

خانم  بتول مروت   کارشناس فناوری اطلاعات