کارشناسان واحد : 

خانم  ماندانا فلاحیان       کارشناس پرستاری

 خانم اکرم جعفر پور          کارشناس پرستاری

خانم شیرین صفری          کارشناس پژوهش

خانم  بتول مروت   کارشناس فناوری اطلاعات