واحد پذیرش در طبقه هم کف و در ورودی اداری مرکز قرار دارد :

این واحد شبانه روز و 24 ساعته فعال می باشد .

در این واحد پرونده بیماران سر پایی و بستری و اعمال جراحی تشکیل می شود .