دست آورد ها و اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 

این واحد تحقیقاتی مشترکا با مرکز امام خمینی (ره)در چند سال گذشته از برترینها در سطح کشور بوده و در سطح استان و در بین مراکز آموزشی درمانی رتبه برتر را داشته و بیش از50مورد پایان نامه و طرح

تحقیقاتی فقط در مرکز دکتر کرمانشاهی انجام شده .


 

لیست اولویتهای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی از سال 94 تا 98

شماره اولویت مرکزکرمانشاهی

شماره اولویت در دانشگاه کرمانشاه

عنوان

1

1

مطالعات مولکولی بیماری های واگیر با شیوع مرگ ومیر بالا وهزینه بالا

2

2

مطالعات مولکولی وایمنولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمانهای نوین ( منولونال آنتی بادی)

3

3

بررسی ژنتیک مولکولی بیماری های غیر واگیر (با تاکید برتالاسمی، هموفیلی، اختلالات شنوایی وبینایی، لورودژنراتیو، قلب و عروق با تاکید بر تشخیص،درمان وباز توانی

4

7

تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی(به منظور تشخیص، نحوه عملکرد ودرمان)

5

8

مطالعه وتحقیق در مورد سنتزآنزیم ها،اگزوپلی ساکاریدها،هورمون ها،فاکتورهای انعقادی و...با کاربرد در پزشکی

6

10

درد ومکانیزم کاهش آن

7

12

مطالعه وشناخت ایمنولوژیک جمعیت سالم وبیمار با تاکید بر انواع بدخیمی واختلالات اتوایمون

8

15

مطالعه ترانسژنیک به منظور شناخت بیماری ها،مقاومت دارویی

9

16

ایمنوژنتیک بیماری های آلرژیک

10

21

مطالعه بر روی بیماری های نو پدید

11

23

عفونت های دستگاه تنفس

12

25

همه گیر شناسی، پیشگیری و درمان ایدز

13

26

بیماری های واگیر منتقله از راه آب وغذا

14

29

مطالعه بر روی نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماری های واگیردار مختلف در کودکان

15

31

عفونت های بیمارستانی

16

34

مقاومت های میکروبی و راههای کنترل آن

17

35

لیشمانیوز جلدی واحشایی از نظر اپیدمیولوژی، راههای کنترل و تولید واکسن

18

38

اپیدمیولوژی وپیشگیری از سوانح، حوادث(خانگی ،شغلی وجاده ای)

19

45

پیشگیری،تشخیص زود هنگام، درمان وباز توانی در سرطان کودکان

20

46

اتیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بزهکاری واختلالات رفتاری(با تاکید بر خشونت و...)در کودکان و نوجوانان

21

48

علل اختلالات رشد در کودکان وکنترل آن

22

53

بررسی علل معلولیت های جسمی- حرکتی وذهنی وروش های کنترل آن

شماره اولویت مرکزکرمانشاهی

شماره اولویت در دانشگاه کرمانشاه

عنوان

23

54

اپیدمیولوژی،اتیولوژی، پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و باز توانی اختلالات روانشناختی

24

56

تشخیص زود هنگام، پیشگیری و درمان بیماری های تیروئید

25

62

تشخیص ودرمان نوین بیماری های مغز واعصاب(با تاکید برسکته های مغزی،بیماری های دمیلیزان، دژنراتیو و...) در کودکان

26

63

اپیدمیولوژی و درمان بیماری های شایع پوستی

27

64

آسیب های شیمیایی

28

65

اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع پوستی

29

66

اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های نقص ایمنی واتوایمون

30

68

بررسی جایگاه سلامت در سیاست های کلی کشور بر اساس شاخص های معتبر

31

70

مدیریت تأمین وتخصیص منابع(انسانی ، مالی وتجهیزات)در سلامت

32

73

اصلاح و ارتقای نظام ثبت بیماری ها و مرگ با تأکید بربیماری های غیرواگیر وعوامل خطر

33

76

ارتقای ایمنی بیمار(Patient Safety )

34

77

ارائه الگوی مناسب برای خصوصی سازی وعدم تمرکز

35

80

مداخلات موثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه

36

85

ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مرگ نوزادان در 4 هفته اول زندگی

37

86

ارائه مدل مناسب برای افزایش تغذیه انحصاری با شیرمادر تا 6 ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی

38

88

ارائه مدل مناسب برای ارتقای مشارکت های مردمی وهمکاری های بین بخشی

39

99

ثبت وکنترل عوارض داروها

40

104

پروفایل اسید های چرب اشباع وغیر اشباع در مواد غذایی وتأثیرات فیزیولوژیکی آنها

41

106

مطالعات مولکولی وایمنولوژیک درزمینه تولیدواکسن های نوترکیب و درمان های نوین( منوکلونال آنتی بادی)

42

108

بررسی ژنتیک مولکولی بیماری های شایع غیر واگیر(با تأکید بر تالاسمی،هموفیلی،اختلالات شنوایی وبینایی،نورودژنراتیو،قلب وعروق با تأکیدبر تشخیص،درمان وبازتوانی)

43

112

مطالعه و تحقیق در موردخالص سازی وسنتزآنزیم ها،اگزوپلی ساکاریدها،هورمون ها،فاکتورهای انعقادی و...با کاربرد در پزشکی

44

119

مطالعات ترانسژنیک به منظورشناخت بیماری ها،مقاومت دارویی

45

120

مهندسی ژنتیک، ایمونوژنتیک بیماری های آلرژیک

46

140

تدوین نقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماریزا

شماره اولویت مرکزکرمانشاهی

شماره اولویت در دانشگاه کرمانشاه

عنوان

47

141

بررسی واگذاری فعالیت های محیطی به بخش خصوصی

48

142

بررسی آلودگی هوابر سلامت وشناخت راههای کنترل آن

49

146

بررسی نظام مدیریت سلامت محیط و کارو ارائه راهکار

50

147

بررسی عوامل اجتماعی موثربر سلامت شاغلین

51

152

مدیریت محیط در کنترل بیماری ها

52

160

فناوری های نوین در دندانپزشکی کودکان

53

177

مطالعات در زمینه مدیریت تولید،توزیع،مصرف و عوارض داروها وفرآورده های دارویی

54

179

مطالعات اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در بیمارستان

55

180

تغذیه در گروه های سنی وجنسی مختلف در بیمارستان

56

196

مدیریت پرستاری در زمینه آموزش،پژوهش،اخلاق به منظور پاسخگویی به بیماران، همراهان و...

57

197

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به منظور تدوین استانداردها،شاخص ها وارتقای کمی وکیفی خدمات

58

198

مطالعات مربوط به نقش رسانه ها وتکنولوژی های نوین در سلامت

59

199

اپیدمیولوژی بیماری های شایع،نوپدید و بازپدید در استان

60

202

توانمندی ومشارکت جامعه در ارتقای سلامت(عدالت اجتماعی,سیاست های بهداشتی،رسانه های جمعی ومسئولیت های اجتماعی در توسعه سلامت،مشارکت اجتماعی،مداخلات جامعه محور،جایگاه NGO  هاو سازمان های دولتی در ارتقای سلامت جامعه

61

204

نقش آموزش الکترونیک در سلامت

62

205

تغذیه وسلامت

63

206

مدیریت ریسک در کارکنان ومحیط های شغلی

64

207

شناخت عوامل فیزیکی وشیمیایی ودیگر عوامل خطرآفرین محیط کار

65

209

خون

66

210

نقص ایمنی واتوایمون

67

211

کشت سلول

68

213

اخلاق در نظام سلامت

69

217

اقتصاد در نظام خدمات درمانی

70

220

مطالعات مرتبط با سلامت کودکان،مادران،سالمندان وسایر افراد در معرض خطر

71

222

سهم مردم از OUT OF POCKET هزینه های درمانی