نام واحد: کنترل عفونت
مسئول واحد: خانم ستاره افکاری ( کارشناس ارشد پرستاری ) 

 تعداد پرسنل: یک
خلاصهای از اقداماتی که درآن واحد انجام میشود:
1-شناسایی موارد عفونت بیمارستانی براساس تعاریف استاندارد NNIS
2-بررسی نوع عفونت و میکرو ارگانیسم عامل آن
3-مشارکت در آموزش پرسنل درمانی و خدماتی دررابطه با راههای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
4- برنامه های آموزشی برای بیماران و همراهان در زمینه های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی از طریق توزیع پمفلت پوستر و ارائه آموزش های چهره به چهره
5- شرکت در نظام مراقبت از عفونت های بیمارستانی
6-بیماریابی با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخیص و تعیین کد ارائه به کمیته کنترل عفونت
7- آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزران آزمایشگاه برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت
8-ارائه پروتکل های درمانی با آنتی بیوتیک براساس مصوبات کمیته کنترل عفونت
9- ارائه پیشنهادات اصلاحی برای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به کمیته کنترل عفونت
10-کمک به ارزیابی فعالیت های بخش های بیمارستان در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
11-پیگیری انجام اقدلمات لازم پس از آسیب های ناشی از اجسام تیز و برنده آلوده در کادر بهداشتی
12- همکاری و هماهنگی با سایر کمیته های بیمارستانی در زمینه اهداف مشترک