تجهیزات پزشکی

 

مسئول واحد : آقای مهندس  نادری


 همکار تجهیزات پزشکی : خانم مهندس مهسا شهبازی 

  همکار تجهیزات پزشکی :آقای بهروز رازیانی