تجهیزات پزشکی

 

مسئول واحد : مهسا شهبازی

 کارشناس تجهیزات پزشکی .

 همکار تجهیزات پزشکی : محمد رازیانی