مشاوره

لیست خدمات قابل مشاوره

1.   آمار و آنالیز داده ها (پالایش داده ها و آنالیز و تحلیل داده ها)

2.   اپیدمیولوژی و متدولوژی(جستجو منابع، تدوین پروپوزال، مشاوره در اجرای مطالعه و گزارش نویسی)

3.   اخلاق در پژوهش های پزشکی

4.   ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی

5.   انتشار نتایج تحقیقات(مقاله نویسی، ساب میت و پیگیری چاپ مقالات)