اهداف

هدف کلی:

 -  توسعه پژوهشهای بالینی

  -  شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظورتوسعه  کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه درمراکز آموزشی-درمانی تابعه دانشگاه  و تحت  نظر معاونت پژوهشی .

اهداف اختصاصی:

1.       تشویق وترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2.       فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

3.       توانمندسازی اعضای هیئت علمی

4.       ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی


اهداف و برنامه های مرکز

1-هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه‌سازی
2-
مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی
3-
مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله
4-
مشاوره در نحوه مرجع نگاری
5-
حمایت و توانمند سازی پژوهشگران
6-
استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفیو کمی پژوهش 
7-
توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنهادر جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه
8-
تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی از جمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف
9-
مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر