تاریخچه

تاریخچه:

بسیاری از کشورها در منطقه مدیترانه شرقی (خاورمیانه) مراکز توسعه آموزش پزشکی(M.E.D.C) را به عنوان یک مرکز علمی جهت تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی ایجاد کرده اند. دامنه فعالیت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بیمارستان ها گسترش یافته است. این مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسیدن به اهدافشان در زمینه تربیـت نیروی انسانی در گروه پزشکی، خدمات متنوعی را ارائه می دهند.

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه در زمینه آموزش، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور برعهده دارند .ایفای این نقش مستلزم وجود سازوکار مناسب در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد . در این راستا مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (EDU) دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تشکیل گردیده است.

نظر به این که این مرکز در سال 1390افتتاح گردید، پس از حدود یک سال گروه های آموزشی در این مرکز شروع به کار نمودند و واحد آموزش پزشکی فعال گردید  .

.