مسول مالی

 مسئول امور مالی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 

آقای بشیر حبیبی