داخلی

نام بخش : داخلی
مسئول بخش : ناهید ملک نیازی
تعداد کل پرسنل : 20 نفر پرستار : 20 نفر بهیار : - کمک بهیار : 3 نفر خدمات: 3 نفر
تعداد تخت : 35 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 در بخش داخلی بیماران جنرال مانند( تب ، تشنج ،گاسترو انتریت و...) بستری می شود که هر بیمار ی درسرویس پزشک مربوطه قرار می گرد و اقدامات درمانی جهت آنها انجام می شود.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 DC شوک
 پالس اکسی متر ECG
 نبولایزر
 سرنگ پمپ
 سرم پمپ
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر همتی
 دکتر مقینی
 دکتر صدیقی
 دکتر مرتضوی
 دکتر قادری
 دکتر صیادی