داخلی

نام بخش : داخلی
مسئول بخش :خانم لیلا سیفی تبار کارشناس پرستاری
تعداد کل پرسنل : 32 نفر -  تعداد کارشناس پرستار ی: 25نفر      -خدمات: 6 نفر   منشی : یک نفر
تعداد تخت : 38 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
 در بخش داخلی بیماران جنرال مانند( تب ، تشنج ،گاسترو انتریت و...) بستری می شود که هر بیمار ی درسرویس پزشک مربوطه قرار می گرد و اقدامات درمانی جهت آنها انجام می شود.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 دی سی شوک.
 پالس اکسی متر+ ECG
 نبولایزر
 سرنگ پمپ
 سرم پمپ
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر همتی متخصص کودکان
 دکتر صدیقی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
 دکتر صفایی فوق تخصص عفونی کودکان
 دکتر قاسمی فوق تخصص غدد کودکان
 دکتر حبیبی  فوق تخصص عفونی کودکان

 دکتر یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان