آدرس و تلفن

ایران- کرمانشاه- چهار راه هلال احمر- مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی
تلفن: 16-7218202 3  -83-0098
فاکس:   7218210-833-0098
کد پستی : 6713733135 Sait: MKH.kums.ac.ir
Email: : MKH@kums.ac.ir