ریاست بیمارستان

دکتر دلیر یوسفی عکس ریاست

متخصص هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

          دکتر یوسفی متولد ۱۳۶۶ در شهرستان جوانرود است که دوره دکترای عمومی پزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به پایان رسانده و در سال ۱۳۹۷ مدرک تخصص بیهوشی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دریافت نموده است.

وی بیش از ۸ سال است که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت نموده و سابقه خدمت در شهرستان ثلاث ، روانسر و جوانرود را داشته است.

   
 
  
 مدیریت بیمارستان         عکس دکتر نوذری

آقای دکتر بیژن نوذریآقای دکتر نوذری متولد 1347 در شهرستان هرسین ، فارغ تحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه مشهد.

سوابق اجرایی :ریاست شبکه بهداشت شهرستان هرسین .

 

.