عکس

 

 

                                    مرکز تحقیقات کودکان                                                               

                                                                           مرکز تحقیقات کودکان                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            واحد توسعه و تحقیقات بالینی                                         

          بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی               

     

 

 

 

معرفی واحد تحقیقات

این واحد در بهار سال 94 با همکاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و پشتیبانی ریاست و مدیریت محترم مرکز راه اندازی و شروع به کار نمود .

 

 

اعضای هیئت علمی فعال در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

آقای دکتر محمدرضا گلپایگانی: (فوق تخصصص آنکولوژی کودکان 

آقای دکتر رضا اکرمی پور: (فوق تخصصص آنکولوژی کودکان)

آقای دکتر مصطفی صدیقی: (فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

آقای دکتر مازیار وکیلی امینی ( فوق تخصص نوزادان )

  خانم دکتر سیمین قینی: (متخصص کودکان و نوزادان

 خانم دکتر میترا همتی: (متخصص کودکان و نوزادان)

 آقای دکتر محمود قاسمی (فوق تخصص غدد )

 آقای دکتر غلام رضا یوسفی ( فوق تخصص گوارش کودکان)

 آقای دکتر هومن داریوشی ( فوق تخصص قلب کودکان )

 آقای دکتر رضا حبیبی ( فوق تخصص عفونی در کودکان )

 آقای دکتر محمد رضا توحیدی ( فوق تخصص نفرو لوژی )

اعضای غیر هیئت علمی :

آقای شهریار  جهانمیر (کارشناس ارشد آموزش الکترونیک )

   

 

آئین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی

بسمه تعالی

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی - بیمارستانهای آموزشی

Clinical Research Development Units (CRDU)
Hospital Research Development Committee (HRDC)

مقدمه:
تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش
  موجب شکل گیری تفکر حمایت  از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی دربیمارستانهای  آموزشی- درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی  بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی تشکیل می شوند.

ماده 1- هدف کلی:


 -  توسعه پژوهشهای بالینی

  -  شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظورتوسعه  کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه درمراکز آموزشی-درمانی تابعه دانشگاه  و تحت  نظر معاونت پژوهشی راه‌اندازی می‌شوند.

ماده 2- اهداف اختصاصی:

1.       تشویق وترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2.       فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

3.       توانمندسازی اعضای هیئت علمی

4.       ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

ماده 3- راه اندازی واحد تحقیقات بالینی:

1-    اختصاص محل مناسب ، تجهیز واحد، فراهم آوری امکانات مناسب  دستیابی به منابع  و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام امور اداری و کامپیوتری بعهده بیمارستان می‌باشد.

2-    اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازی اعضای هیئت علمی و هزینه‌های آن به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

3-    تامین مشاور آماری و اپیدمیولوژی و مقاله نویسی به زبا ن انگلیسی بر عهده معاونت پژوهشی خواهد بود.

4-    شرکت دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در برنامه‌های توانمندسازی در صورت معرفی گروه آموزشی مربوطه بلامانع است.

 

ماده 4- تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی:

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی  به صورت اختیاری و صرفا در بیمارستانهای  دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل می‌شود:

1.       تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه

2.       بسترسازی و تامین نيروی  انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

3.       نظارت برحسن انجام فعالیت‌های پژوهشی

4.       تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

5.       تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

6.       تلاش  و بستر سازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

7.       بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان. (طبق ضوابطی که شورای  پژوهشی  هر دانشگاه  تفویض اختیار می کند)

   تبصره1  بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی در شورای پژوهشی تابع موازین اخلاقی مورد تائید کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه می باشد.

ماده 5- اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان عبارتند از:

1.       معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان

2.       رئیس بیمارستان

3.       معاون پژوهشی یا آموزشی بیمارستان (در صورت وجود )

4.       سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

5.       یکنفر از اعضا هیات علمی مسلط به متودولوژی تحقیق ترجیحا اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی

6.        حداقل یکنفر از اعضا هیات علمی هرگروه تخصصی یا فوق تخصصی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه ، لزوم شرکت این آعضاء در جلسات به منظور بررسی طرحهای پژوهشی بر حسب مورد و به تشخیص سرپرست واحد خواهد بود .

7.       تبصره 1-  رئیس بیمارستان به عنوان رئیس شورای پژوهشی و سرپرست واحد به عنوان دبیر شورا تعیین می‌شود .

8.       تبصره 2- اعضای شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

9.       تبصره 3- سرپرست واحد بر حسب مورد می تواند از دیگر اعضاگروههای تخصصی جهت بررسی طرحها دعوت به عمل آورد .

ماده 6- سرپرست واحد توسعه پژوهش‌های بالینی:

- سرپرست واحد به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه  منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد آن بلامانع است

تبصره 1-  در صورتیکه شورای پژوهشی در بیمارستان تشکیل شده باشد پیشنهاد  سرپرست واحد بعهده شورا خواهد بود

ماده 7- منابع مالی واحد:

واحد توسعه تحقیقات بالینی می‌تواند از منابع مالی زیر  استفاده می کند :

 

1.       حمایتهای مالی معاونت  پژوهشی دانشگاه برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی

2.       کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

3.       درآمدهای اختصاصی بیمارستان طبق مقررات جاری

تبصره 1- طرح‌های پژوهشی با بودجه بیش از سقف تعیین شده لازم است جهت تخصیص بودجه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

ماده 8 –  مراحل درخواست و صدور موافقت

  راه  اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی  با درخو است معاونت پژوهشی دانشگاه و بررسی وتصویب آن در معاونت تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.

تبصره 1-    الف - رئیس بیمارستان مربوطه باید موافقت کتبی خود را با راه اندازی واحد طبق ضوابط تبصره 1 ماده 3 اعلام نماید.

                ب - سیستم کتابخانه بیمارستان باز  و امکان دسترسی مناسب به منابع پایه و  روز آمد وجود  داشته باشد.

               پ - امکان  دسترسی آسان به اینترنت در محل واحد وجود داشته باشد.