مسئول واحد : خانم مریم شیرمستی ( کارشناس تغذیه )

کارشناس قسمت: لیلا شیخی

نظارت و کنترل کلیه امور تغذیای مرکز از جمله :

- غذای رژیمی بیماران

-مشاوره رژیم درمانی جهت مادران و کودکان

- نظارت بربرنامه غذایی واحد آشپزخانه و روش پخت غذا