نوزادان

نام بخش : نوزادان
مسئول بخش : پروین مرادی
تعداد کل پرسنل : 10 نفر پرستار   - 3 نفرکمک  پرستار و خدمات
تعداد تخت : 15 تخت
خلاصه ای از اقدامات و خدماتی که در آن واحد انجام میشود:
نوزادان بیشتر با تشخیص ایکتر یا سپسیس وارد بخش شده توسط پزشک معاینه می شوند و دستور پزشک نوشته می شود آزمایشات روتین ایکتر گرفته می شود و با توجه به میزان بیلیروبین روش 12 لامپه یا 5 لامپه انتخاب می شود. اگر نیاز به تعویض خون داشته باشد درخواست خون داده می شود . توسط پزشک و پرستار تعویض خون انجام می شود و در رابطه با نوزادان Sepsisپس از دستور پزشک آزمایشات روتین ارسال و Ivlinn برقرار می شود و طبق دستور پزشک اقدامات دارویی انجام می شود.
امکانات و تجهیزاتی که در آن بخش موجود و مورد استفاده قرار میگیرد:
 انکوباتور
 کات
 ساکشن
 اکسیژن سانترال
 پالس اکسی متر
 سرم پمپ
 سرنگ پمپ
 فتوتراپی 12 لامپه
 فتوتراپی 5 لامپه
اسامی پزشکان فعال در آن بخش :
 دکتر سیمین قینی
 دکتر میترا همتی
 دکتر مازیار وکیلی