مسوول

واحد تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

مسئول : اقای دکتر جویباری

کارشناس مرکز : شهریار جهانمیر


 واحد تحقیقات