روابط عمومی

مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

 جهانمیر

 نام و نام خانوادگی :شهریار جهانمیر

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

شماره های تماس با مرکز :16-37218202-83-0098

شماره داخلی واحد روابط عمومی :234

 

شماره دریافت و ارسال پیامها ، پیشنهادات و انتقادات شما به

روابط عمومی مرکز دکتر محمد کرمانشاهی


500040077222