در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی 

تمامی اقدامات درمانی کودکان انجام می شود