رسانه جدید

نمای بیمارستان

کارگاه مجازی آموزش دیابت

آموزش مجازی دیابت به صورت ویدیو کنفراس برای اولین بار در مرکز.