تالاسمی

این بخش به مرکز شهید فتاحی منتقل گردید .

آدرس : اول خیابان سی متری دوم روبروی بیمارستان امام علی