اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهش درآموزش

مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی


بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی - 1

 
بکارگیری روش های نوین آموزش - 2

بکارگیری آموزش مجازی - 3

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با تاکید بر دانشجویان بالینی - 4

 
فرسودگی شغلی دردستیاران -5

نقش تسهیلات آموزشی و رفاهی دانشجویان در کیفیت آموزش  - 6

 
نقش تعداد دانشجویان و اساتید بر کیفیت آموزش -7

 
شکاف بین آموزشهای تئوری و عملی - 8

 
مقایسه اثربخشی روشهای مختلف تدریس - 9

نقش فناوری اطلاعات در روزآمد کردن آموزش پزشکی - 10

 
آموزش بالینی در درمانگاه های سرپایی - 11

 
وضعیت مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان - 12

 
ارزیابی درونی و اعتباربخشی آموزشی - 13

بررسی خلاقیت و تفکر انتقادی - 14

سبکهای یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی - 15

نقش اخلاق حرفه ای در آموزش  - 16

 
راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف - 17

 
بررسی خطاهای پزشکی در محیط های آموزشی -18