کارشناسان

سیده سوزان احمدی : پرسنل رسمی با بیش از 15 سال سابقه کار

کارشناس پرستاری

مسئول آموزش پزشکی

شماره تماس مستقیم و فکس واحد : 083   37223390

 شماره مرکز : 37218204-الی 9 داخلی 376

شهریار جهانمیر : پرسنل رسمی با بیش از 20 سال سابقه کار

کارشناس مدیریت آموزشی

کارشناس ارشد e-learning


 شماره مرکز : 37218204-الی 9 داخلی 209