شرح وظایف

شرح وظایف واحد :

بازنگری کارنامه آموزشی اعضاء هیات علمی

- تهیه و تدوین شیوه نامه جهت دسترسی به موقع اعضای هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه
-
بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید
-
ارائه مشاوره های علمی در زمینه تدوین طرح درس
-
نظارت بر فعالیت های آموزشی مبتنی بر اهداف آموزشی
-
مشارکت در تدوین اهداف گروه های آموزشی بالینی و پایه
-
مشارکت در تدوین Lesson planهیات علمی
-
نظارت و مشارکت در تهیه برنامه های آموزشی
-
نیازسنجی و بازنگری برنامه های آموزشی
-
مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه
-
آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید
-
نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده ها
-
توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی
-
بازنگری Course plan کلیه گروه های آموزشی و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی
-
مشارکت در بررسی وضعیت موجود دانشکده ها براساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی
-
ثبت اطلاعات و مستندات برنامه های آموزشی بالینی و پایه
-
بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته ها در دانشگاه در صورت امکان
-
مشارکت در تهیه معیارهای رتبه بندی برنامه های آموزشی دانشکده ها
-
ایجاد انگیزه و نگرش لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیازسنجی شرکت در کارگاه های مرتبط
-
نظارت در بازخورد اقدامات اصلاحی پس از بازنگری برنامه های آموزشی
-
پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه
-
تلاش در جهت ارتقاء معیارهای رتبه بندی مرکز توسعه بر اساس معیارهای وزارتخانه
-
تهیه و تدوین طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران
-
تهیه و تدوین پرسشنامه طرح دوره گروههای آموزشی بالینی شامل کارورزان و کارآموزان و کاروزان و دستیاران
فعالیتهای واحد
-
تهیه چک لیست امتیازدهی به طرح درس ها
-
تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاونین و مسئولین دفاتر توسعه دانشکده ها
-
تدوین فرم ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و اجرای آن
-
بررسی ، داوری و بازنگری طرح درس ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها
-
بررسی ، داوری و بازنگری و تصویب طرح دوره کلیه اساتید دانشگاه وبازخورد به آنها